Мы обеспечиваем самое лучшее обслуживание для вашего газона
г. Москва, проезд Нансена, д.1
+7(499)186-87-37
office@engorussia.ru
RU UA SK

Diagnostiku trávnika vykonávame bezplatne! Diagnostiku si môžete objednať tu!

Dôležitosť diagnostiky je obrovská. Pokiaľ budeme chcieť dostať váš trávnik do dokonalej kondície je potrebné, aby sme ho dôkladne poznali.

Ako prebieha?

Samotná diagnostika vášho trávnika sa skladá z troch častí:

1. Prvú časť diagnostiky určí náš pracovník. Spočíva v stanovení nevyhnutných parametrov vášho trávnika pomocou meracích zariadení (EC meter, light meter, pH meter, penetrometer).

2. Druhú časť diagnostiky vykoná náš odborný pracovník. V tejto časti musí pracovník analyzovať porast, choroby, škodcov, pôdu, stanovisko — jeho stav, kondíciu, posúdiť vplyv biotických a abiotických faktorov.

3. Na tretej časti diagnostiky sa budete podieľať aj Vy. Bude to súbor otázok, ktorých odpovede sa nedajú odmerať alebo odpozorovať našim pracovníkom. Spolu s Vami budeme schopní doplniť všetky potrebné informácie k tomu, aby výsledok bol čo najefektívnejší.

1. Časť: Diagnostické zariadenia pre Váš trávnik:

 a) EC meter:

EC meter meria vodivosť v pôdnom prostredí, vode alebo výživovom roztoku.

Meranie pH v rozsahu 0,00-19,99 mS/cm
Rozsah teploty : 0-55 °C
Automatická kompenzácia teploty : 0-50 °C

Vodivosť je ukazovateľ , ktorý poukazuje na  zasolenosť pôdneho roztoku, má priamy dopad na koreňové prostredie.
Vodivosť závlahovej vody a výživového roztoku je veľmi dôležitá, nakoľko roztoky s príliš vysokou hodnotou EC môžu poškodzovať rastliny.
Hodnotu EC ovplyvňuje vlhkosť pôdy, preto je dôležité merať EC pri relatívne rovnakej vlhkosti pôdy vo všetkých vrstvách , v ktorých sa realizuje meranie.
Meranie EC sa doporučuje realizovať 30 — 60 min. po skončení zavlažovania.
Meranie prebieha po jednoduchom zasunutí sondy do pôdy — ideálne do oblasti koreňovej zóny cca 5-10-15 cm. Po stabilizovaní údaju na displeji, odčítajte hodnozu EC.
Pri opakovaných meraniach v rôznej hĺbke , môžete určiť kde dochádza ku koncentrácii hnojív.

EC ukáže iba prítomnosť iónov, avšak neukáže aké ióny sú prítomné, na to treba urobiť ďalšie chemické analýzy.
Kultúrne rastliny vo všeobecnosti rastú v rozmedzí EC 200 — 1200 μS/cm ( 0,2-1,2 mS/cm). Hodnoty pod 200 μS/cm poukazujú na veľmi nízky obsah solí v pôde až sterilnú pôdu , hodnoty nad 1200 μS/cm poukazujú na vysoký obsah solí v hnojivách alebo problémy s vlhkosťou, príp. závlahovou vodou.

Priame meranie EC v pôde, nie je tak presné ako meranie v laboratórnych podmienkach. Indikuje problém, ktorý treba začať riešiť. Dôležité je skôr zaznamenať trend zmeny počas vegetácie .

IMG_0626 IMG_0628

b) Light meter:

S prístrojom DLI 100 možno merať intenzitu svetla v ľubovoľnom poraste, skleníku…

Zariadenie meria fotosynteticky aktívnu radiáciu — rozsah svetla 400 — 700 nm.
Má tri identické meracie jednotky takže je možné merať intenzitu svetla súčasne na troch miestach a výsledky vzájomne porovnávať.
Intenzitu svetla možno merať jednak okamžite, ale aj  kumulatívne (24 hodín).
Umiestnite meraciu jednotku na miesto merania jednoduchým zasunutím  do pôdy. Spustením meracej jednotky jednak meriate okamžitú intenzitu svetla a ak necháte zariadenie spustené, meria denný úhrn svetelného  žiarenia.
Nameraná hodnota DLI kvantifikuje svetlo dostupné pre rastliny na vykonávanie fotosyntézy.

Priemerné hodnoty sa pohybujú v rozmedzí:

— 3 mol/m2/deň — zamračené zimné počasie
— 9 mol/m2/deň — jasné zimné počasie
— 12 mol/m2/deň — zamračené letné počasie
— 26 mol/m2/deň — jasné letné počasie

IMG_0623 IMG_0621

c) pH meter

pH je jeden z hlavných ukazovateľov vlastností pôdy , výrazne ovplyvňuje starostlivosť o trávnik.
pH vyjadruje množstvo iónov vodíka v pôde. Prítomnosť alebo nedostatok vodíkových iónov určuje či je pôda kyslá alebo zásaditá. pH väčšiny pôd je v rozmedzí 4-8,5. Za neutrálnu pôdu považujeme pôdu s pH 6-6,9, pričom pre trávniky je optimálne pH 5,8-6,5.
pH pôdy je vo veľkej miere ovplyvňované pôdnym typom, kvalitou závlahovej vody, kvalitou hnojív a systémom hnojenia, dažďovou vodou……
Príjem živín je limitovaný veľmi úzkym rozsahom pH, preto úprava pH je veľmi dôležitým faktorom pri údržbe trávnych plôch.
pH pôdy je súčasťou všetkých analýz .
Na rýchle stanovenie pH pôdy  a vody je možné použiť pH meter.
Zistí okamžitú hodnotu ph a teplotu pôdy. Na základe nameranej hodnoty je možné robiť  potrebné korekcie a prijať potrebné opatrenia.

tabulka soil_ph_table IMG_0642

d) Penetrometer (Kompaktometer)

Kompakcia — uhutnenie pôdy vzniká na každom type pôd. Roky záťaže a obrábania pôdy zapríčinia, že pôdne častice sa zhlukujú a vyplnia priestor, ktorý by mal byť vyplnený vzduchom.

Každý typ pôdy je inak náchylný na uhutnenie.
Dopad zkompaktnenej pôdy na rastliny a porast:
— zhutnená pôda je ťažšia na obrábanie, je potrebná väčšia sila na jej spracovanie t.j. viac času, PHM a teda spracovanie pôdy je nákladnejšie
— úroda a rastliny sú menej vyvinuté , horšie rastú , lebo koreňový systém sa nevyvíja
— prienik vody do pôdy je sťažený — čo má dopad na rastliny hlavne v období sucha a znižuje sa efektivita závlahy. Znižuje sa efektivita aplikácie pesticídov a hnojív.

Namerané hodnoty :
0-200 psi ( zelené pole) — dobré podmienky na rast
200-300 psi ( žlté pole) — sťažené podmienky na rast
nad 300 psi ( červené pole) — nevyhovujúce podmienky na rast rastlín

Vlhkosť meranej pôdy ovplyvňuje namerané hodnoty. Pôda by mala byť primerane vlhká meranie by sa malo robiť pri približne rovnakej vlhkosti pôdy.
Penetrometer Vám pomôže určiť v akej hĺbke je zóna zhutnenia a kde je potrebné riešiť problém.

Pre lepšie určenie hĺbky zhutnenia je na tyči vyznačená stupnica v intervaloch 7,5 cm.

Doporučuje sa urobiť niekoľko meraní na záujmovej ploche.

IMG_0630 IMG_0632

2. Časť: Odborná analýza

V tejto časti sa neanalyzuje iba trávnik.

Odborný pracovník posúdi vašu záhradu a blízke okolie ako komplex faktorov vplývajúcich na trávnik a jeho kvalitu. Iba v takto širokom ponímaní budeme schopní presne naordinovať kroky, ktorými sa Váš trávnik stane tým, čím naozaj chcete.

Ako prvé sa stanoví expozícia čiže, orientácia vášho pozemku vzhľadom na svetové strany. S tým je spojené určenie zatienených alebo stále slnečných miest na pozemku. To má vplyv na výber trávnej zmesi. Pretože niektoré druhy neznášajú slnečný alebo zatienený charakter stanoviska.

S tým je priamo spojená aj inklinácia, čiže svahovitosť vášho pozemku, ktorá taktiež umocňuje pôsobenie slnečného žiarenia. Sklon terénu je dôležitý  z hľadiska vodnej erózie, čo predstavuje možný problém pri zakladaní trávnika, alebo pokiaľ je trávnik veľmi riedky alebo plocha je pokrytá porastom s malou protieróznou hodnotou. Z tohto hľadiska má  trávnik vysokú protieróznu hodnotu.

Niečo menšie ako sklon existuje mikroreliéf a jeho charakter. Nerovnosti vo vašej záhrade môžu byť problémom pri použití jednotlivej mechanizácie. Z tohto dôvodu ich je potrebné odstrániť, v prípade pokiaľ by išlo o úmyselný dizajn povrchu záhradného architekta, prispôsobí sa typ údržby.

Ďalším dôležitým faktorom je samotná výmera pozemku resp. plochy určenej pre trávnik. Z tohto parametru budeme vychádzať pri mechanickej chemickej alebo biologickej údržbe vášho trávnika. Výmera ako hlavný parameter bude slúžiť  na vypracovanie nákladov na údržbu Vášho trávnika či už celoročnú, krátkodobú alebo jednorazovú.

V ďalšom kroku sa pracovník zameria na pôdu. Z prvej časti diagnostiky sa pracovník dozvie niekoľko hodnôt, ktoré mu pomôžu pri stanovení vhodnosti substrátu pre trávnik. V prípade podozrenia na istý druh kontaminácie alebo inej skutočnosti, ktorá nebude jasná z nameraných hodnôt alebo jednoduchých terénnych skúšok priamo na mieste, sme schopní odobrať pôdnu vzorku (závlahovú vodu) a pre podrobnú analýzu poslať do certifikovaného laboratória. Tieto výsledky predstavujú najpresnejšie hodnoty a parametre pôdneho substrátu (závlahovej vody).

Hneď na povrchu pôdy sa môže vyskytovať plsť. Plsť v trávniku pôsobí do určitej miery pozitívne, pričom zabraňuje výparu vody z pôdy a tým zachováva dlhší čas vodu prístupnú pre koreňový systém. Ak je vrstva silná naopak môže zabraňovať prenikaniu vody alebo živín ku koreňom respektíve na povrch pôdy. V takomto prípade sa musí odstrániť. Náš pracovník určí či plsť je pre trávnik ešte prospešná alebo škodlivá.

Percentuálne určenie prázdnych miest je potencionálnou hrozbou novej zaburinenosti. Pretože práve prázdne miesta sú vhodné pre silno konkurenčné burinové druhy. Pri veľkom percente plochy, ktorá je už zaburinená a má veľa prázdnych miest pracovník musí posúdiť či je možné údržbou dostať späť trávnik do porastu alebo zváži nové založenie.

Jednou z najdôležitejších analýz ktoré musí náš pracovník vykonať je analýza chorôb a ich presná špecifikácia pokiaľ sú samozrejme v trávniku. Pretože správnou analýzou choroby sme schopný určiť účinnú látku a kvalitnými prostriedkami zabezpečiť jej odstránenie. Výskyt burín alebo nepríjemných chorôb v trávniku nemusí vždy vznikať primárne na vašom pozemku. Hrozba pre krásny a kompaktný trávnik môže prichádzať aj z blízkeho okolia, preto náš pracovník vyhodnotí stupeň ohrozenia a navrhne možné dostupné riešenia.

3. Časť: Vaše informácie

V tejto časti sa sústreďuje naša pozornosť na Vás. Náš pracovník Vám dá vyplniť formulár s niekoľkými otázkami, ktoré dotvoria mozaiku informácií o Vašom trávniku a umožní lepšiu orientáciu pre návrh zlepšení jeho súčasného stavu.

 

SK UA RU